تیم درمانکده


سعید پشتوان

ادبیات جزء جدائی ناپذیر زندگی من هست و البته برقراری ارتباط با افراد جدید و گذراندن وقت با دوستان،من و محسن ازدوران دانشجویی با هم هستیم و هر دوتا کسب و کار زندگی مون رو باهم ایجاد کردیم.


محسن صدر

عاشق حل کردن مشکلات و توسعه راه حل های جدید هستم.درمانکده دومین تجربه در راه اندازی کسب وکار محسوب می شه و واقعا عاشقانه برای حل مشکلات بیماران تلاش می کنم.


سعید شایگان

بورس،بازاریابی و کتاب سه گانهای مقدس زندگی من هستند!البته این قبل از شروع درمانکده بود والان پزشک ها جزء چهارم این لیست شدن چون هر روز دیدن وصحبت کردن باهاشون دید تازه ای به من داده.