ا

آ

ب

پ

ت

ج

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه

و