با وارد کردن گروه خونی می توانی به اطلاعات زیر دسترسی پیداکنی:

ورزش مناسب
ارائه ی لیستی از ورزش های مناسب گروه خونی شما
تغذیه مناسب
آیا می دانید چه غذاهایی مناسب گروه خونی شماست؟
بیماری های رایج
در گروه افراد هم گروه خونی با شما چه بیماریهایی رایج است؟
شخصیت
حتی شخصیت گروه خونی مورد نظر شما