لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص جراحی فک و صورت در تهران

دکتر حمیدرضا عظیمی متخصص جراحی فک و صورت

دکتر حمیدرضا عظیمی

متخصص جراحی فک و صورت

شماره نظام پزشکی : 29736

آدرس : -

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر حمید ملک زاده متخصص جراحی فک و صورت

دکتر حمید ملک زاده

متخصص جراحی فک و صورت

شماره نظام پزشکی : 127779

آدرس : -

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محمد بیات متخصص جراحی فک و صورت

دکتر محمد بیات

متخصص جراحی فک و صورت

شماره نظام پزشکی : 28318

آدرس : -

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.