لطفا چند لحظه صبر کنید...

متخصص داخلی در تهران

دکتر مرتضی نظریان فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر مرتضی نظریان

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 239588

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
نوبت های بیشتر
دکتر اشرف کرباسی فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر اشرف کرباسی

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 32819

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
نوبت های بیشتر
دکتر زهره رستمی فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)

دکتر زهره رستمی

فوق تخصص کلیه(نفرولوژی)

شماره نظام پزشکی : 68945

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
17:00
17:50
18:10
18:20
15:00
15:20
16:10
16:20
نوبت های بیشتر
دکتر بابک نوری نیر فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر بابک نوری نیر

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر جعفر بایرامی فوق تخصص روماتولوژی

دکتر جعفر بایرامی

فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 43792

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
نوبت های بیشتر
دکتر محمد امانی فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر محمد امانی

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
14:00
14:25
14:50
15:15
15:40
16:05
16:30
16:55
17:20
17:45
نوبت های بیشتر
دکتر سیامک خالقی فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر سیامک خالقی

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
نوبت های بیشتر
دکتر حمیدرضا سیفی فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر حمیدرضا سیفی

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 39824

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
نوبت های بیشتر
دکتر ژاله سعیدیان فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر ژاله سعیدیان

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 122274

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
نوبت های بیشتر
دکتر حسین فروتن فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

دکتر حسین فروتن

فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام پزشکی : 14992

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
نوبت های بیشتر

متخصص داخلی کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر داخلی در تهران، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص داخلی در تهران را مشاهده خواهید کرد.