لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس اپتومتریست در تهران

دکتر علی اکبر شفیعی کارشناس ارشد اپتومتریست

آقای علی اکبر شفیعی

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : ب - 10

آدرس : -

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سمیه ردائی مقدم کارشناس ارشد اپتومتریست

خانم سمیه ردائی مقدم

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

اردیبهشت
(امروز) 2 دوشنبه
3 سه شنبه
4 چهارشنبه
5 پنجشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.