لطفا چند لحظه صبر کنید...

کارشناس تغذیه در تهران

دکتر سحر درفشی کارشناس ارشد تغذیه

خانم سحر درفشی

کارشناس ارشد تغذیه

شماره نظام پزشکی : ت -2705

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

اردیبهشت - خرداد
(امروز) 29 یکشنبه
30 دوشنبه
31 سه شنبه
1 چهارشنبه
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
نوبت های بیشتر