عضویت
عضو میشوم!

سوالات متداول

چه پزشکانی میتوانند عضو درمانکده شوند و از خدمات ارجاع بیمار استفاده کنند؟
آیا استفاده از خدمات درمانکده هزینه دارد؟
چطور میتوان با درمانکده همکاری کرد؟

عضو درمانکده شو!

فرم زیر برای پزشکانی است که اطلاعات خود را به صورت دقیق می خواهند، وارد کنند.