نوبت دهی مطب پزشکان - درمانکده

نوبت دهی مطب پزشکان

تخصص براساس شهر

function f() { $('#modalConsultant').show(); $('#modalConsultant').modal(); } function saveMobileAndEmail() { document.getElementById("validatorMessage").textContent = ""; var mobileOrEmail = document.getElementById("mobileOrEmail").value; var url = window.location.href; $.ajax({ url: '/Main/Medicative/LeadGeneration/', dataType: "html", data: { mobileOrEmail: mobileOrEmail, url: url }, success: function (data) { if (data == "OK") { $('#modalConsultant').modal('hide'); } else if (data == "mobileOrEmailIsNULL") { console.log(data); document.getElementById("validatorMessage").textContent = "آدرس ایمیل یا تلفن همراه خود را وارد کنید"; } else if (data == "mobileOrEmailInValid") { document.getElementById("validatorMessage").textContent = "آدرس ایمیل یا تلفن همراه وارد شده، صحیح نیست."; } else { } }, error: function (err) { $('#modalConsultant').modal('hide'); } }); }