لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر علی اکبر شفیعی کارشناس ارشد اپتومتریست

آقای علی اکبر شفیعی

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : ب - 10

آدرس : -

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سمیه ردائی مقدم کارشناس ارشد اپتومتریست

خانم سمیه ردائی مقدم

کارشناس ارشد اپتومتریست

شماره نظام پزشکی : 8585

آدرس : -

تیر
(امروز) 4 سه شنبه
5 چهارشنبه
6 پنجشنبه
7 جمعه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.