لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر لیلا مدرس متخصص بیهوشی

دکتر لیلا مدرس

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی : 86298

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
10:00
10:30
10:45
10:45
11:00
11:30
18:00
18:30
19:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
19:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
نوبت های بیشتر
دکتر محمدرضا یاوری متخصص بیهوشی

دکتر محمدرضا یاوری

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی : 84613

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر احمد خانعلی زاده متخصص بیهوشی

دکتر احمد خانعلی زاده

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی : 24526

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر سیمین رضایی متخصص بیهوشی

دکتر سیمین رضایی

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی : 87497

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.