لطفا چند لحظه صبر کنید...
دکتر بهرام زاهدی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر بهرام زاهدی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300674

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محمود نبوی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر محمود نبوی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300530

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر امیرهوشنگ صفی نیانائینی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300147

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محمد فصیحی دستجردی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر محمد فصیحی دستجردی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300339

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر حسین سیاوشیان متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر حسین سیاوشیان

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300123

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر فریده افتخار زاده متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر فریده افتخار زاده

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300652

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر کمال عابدینی نهی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر کمال عابدینی نهی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300420

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر محمد كعبه منور متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر محمد كعبه منور

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 12300164

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.
دکتر فرید وحیدی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر فرید وحیدی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

شماره نظام پزشکی : 37161

آدرس : -

تیر - مرداد
(امروز) 30 یکشنبه
31 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
پزشک مورد نظر در این چهار روز نوبت ندارد!.

متخصص بیماری های عفونی و تب دار کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر بیماری های عفونی و تب دار، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص بیماری های عفونی و تب دار را مشاهده خواهید کرد.