این سرویس فعلا فقط در شهر تهران ارائه میشود.
1

انتخاب آزمایش

2

تکمیل اطلاعات

3

پرداخت

لطفا جنسیت نمونه گیر را مشخص کنید:

اقا
خانم
فرقی ندارد
ثبت درخواست

آزمایش در محل