روانشناسی مطالعه ذهن و رفتار است که شامل تأثیرات زیست شناختی، فشارهای اجتماعی، و عوامل محیطی است که بر چگونگی تفکر، عملکرد، و حس افراد تاثیر می گذارد. در این مجموعه به معرفی روانشناسی و تکنیک‌های مورد استفاده در درمان میپردازیم.