هر روز و هر سال تعداد بالایی تحقیقات پزشکی در حوزه‌های مختلف درمانی، پیش‌گیری و شناسایی بیماری انجام می‌شود. ما در این بخش به جمع‌آوری بعضی از این تحقیقات پرداخته‌ایم و شما می‌توانید در جریان آخرین مطالعات پزشکی قرار بگیرید.