بارداری یکی از مراحل پرمخاطره و پرچالش هر مادری در زندگی است. چالش‌ها و سوالات فراوانی در مورد پیش از بارداری و در حین بارداری وجود دارد که در این بخش به بررسی آن‌ها میپردازیم.