حتما برای شما هم سوال بوده که پیش از جراحی و اقدامات فیزیکی پزشکی باید چه مواردی را رعایت کرد و مدنظر داشت. این اقدامات می‌تواند مربوط به جراحی‌های سرپایی، سنگین و یا عکاسی‌های مربوط به پزشکی باشد.