اختلال‌های روانی در ابعاد مختلفی از زندگی بیماران نمود پیدا می‌کنند. یکی از این ابعاد مربوط به اختلالات خوردن است. در بعد مشکلاتی که اختلال‌های روانی در غذا خوردن می‌تواند به وجود بیاورد نکات فراوانی وجود دارد که در این مجموعه به بررسی آن‌ها و راهکارهای در دسترس میپردازیم. گاهی این اختلالات به شکل کم غذا شدن و گاهی به صورت بیشتر شدن حجم غذا خود را بروز می‌دهد.