دنیا و خدماتی که در حوزه پزشکی ارائه می‌شوند بسیار گسترده و متفاوت است. یکی از این بخش‌ها که به شدت به تکنولوژی وابسته است، خدمات تصویربرداری است. در تصویربرداری از نظر تکنولوژیک نکات فراوانی وجود دارد. اما ما در درمانکده قصد داریم به بررسی نکات مهم و ضروری در پیش، هنگام و پس از هرگونه تصویرداری پزشکی اشاره کنیم.