اختلال‌های روانی در ابعاد مختلفی از زندگی بیماران نمود پیدا می‌کنند. یکی از این ابعاد اختلال اضطراب است. اختلال اضطراب در زندگی شلوغ و پر از مشکل این روزهای انسان نمود مختلفی پیدا می‌کند. متخصصین و کارشناسان این حوزه راهکارهای مختلفی برای کاهش و مدیریت اضطراب دارند که در این بخش به معرفی و بررسی آن‌ها میپردازیم.